Месечно предизвикателство: Образование

Месечно предизвикателство: Образование

Правото на образование означава, че държавата трябва да осигури среда, в която може да се развие ефективна и качествена образователна система, достъпна за всички. Това не означава, че цялото образование трябва да бъде безплатно. В България образованието до 16-годишна възраст е задължително и безплатно.

Държавата трябва също така да гарантира, че частно образование може да бъде предложено за тези, които искат и могат да си го позволят. Също така държавата трябва да направи максимално възможното за да гарантира, че съдържанието на образованието е многостранно и ориентирано към пълното развитие на човешката личност. Образованието трябва да бъде достъпно и за възможно най-много хора, включително за тези със специални потребности. (източник)

Статистика (УНИЦЕФ):

🔸 Под 80% от децата на възраст 3-4 години посещават детска градина.
🔹 Всяка година около 1000 деца в училищна възраст не се записват в училище.
🔸 45% от ромските деца не посещават детска градина, а 15% не посещават училище.
🔹 Счита се, че около 14 000 деца с увреждания не посещават училище или детска градина.Цели и право на образование

Photo: Unsplash


Сред основните цели на образованието са усъвършенстването на личността, талантите, умствените и физическите способности, така че всеки да има възможност да разкрие пълния си потенциал. Друга важна задача на училището е да научи младежите на уважение към правата на човека, към убежденията на останалите, към собствената културна идентичност, език и ценности.

Отговорност на всяка една държава е да предостави не само равен достъп до образование, но също и равни възможности за успех, които са от съществено значение за развитието на младежите. Необходимо е също да има установени мерки за стимулиране на редовната посещаемост в клас, както и подходящи методи на преподаване, които да уважават достойнството на всяко дете и да му дават шанс свободно да изразява своето мнение.

Конституцията на България определя решенията за образованието на децата като отговорност на техните родители, а според Европейската конвенция за защита на правата на човека това става в съответствие с техните религиозни и философски убеждения. Родителите трябва да бъдат ангажирани с темата, да проявяват интерес към случващото се в училище и да си партнират с учителите.

Равен достъп до образование - какви са предизвикателствата?

Според Всеобщата декларация на ООН за правата на човека всеки от нас има право на безплатно начално образование, както и на равен достъп до образователната система на държавата, в която живее. Училищното обучение е важна част от развитието на младите хора, помага им да усъвършенстват своите умения, а също и да се научат да уважават правата и свободите на останалите. 

Над 250 милиона деца и младежи по света нямат никакъв достъп до образование, а пандемията от COVID-19 през изминалата година допълнително задълбочи този проблем. Това е заключението от Световния доклад за образованието на ЮНЕСКО за 2020 г. Стряскащата статистика се допълва и от факта, че 617 милиона младежи не могат да четат и да смятат, а около 4 милиона деца бежанци се намират изцяло извън системата.

Според доклад на „Образование България 2030“ въпреки рекордното записване на 49,000 ученици през учебната 2019/2020г., процентът на отпадащи от образователната система продължава да бъде висок. За същия период 3% децата са напуснали училище, а само 78.7% посещават детска градина (при средно 95,4% за ЕС). 

1. Приобщаващо образование

Правото на достъп на всяко дете до качествено образование, независимо от възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други различия, е в основата на концепцията за приобщаващото образование. То се стреми да стимулира участието на всички в образователния процес, да премахне всякакви форми на дискриминация и да предложи ефективни стратегии за включване на уязвимите групи.

Една от тези групи - децата с увреждания - имат и по-специфични права. За тях е необходимо да се полагат специални грижи, така че те да се чувстват пълноценни и самостоятелни граждани на обществото ни. Наредбата за приобщаващо образование на МОН предвижда работата на екипи за подпомагане в общообразователните детски градини и училища, които се състоят от ресурсен учител, логопед и психолог. Целта на тези екипи е да помагат на децата със специални образователни потребности да участват успешно в училищното обучение.

В много случаи обаче този ресурс е ограничен и организации като "Национална асоциация на ресурсните учители" действат в помощ на пълноценната интеграция на младежи в общообразователната среда. За някои деца от аутистичния спектър, както и за хиперактивните деца понякога е трудно да стоят неподвижно достатъчно дълго време, за да четат или да слушат. Така през 2016 г. асоциацията стартира мисия за набиране на книжки за кът за четене за деца със специални образователни потребности, като по този начин им помага да се научат да боравят с книгите и да открият техния вълшебен свят в спокойна, комфортна и съобразена с потребностите им обстановка.

Сдружение Образование без раници пък разработва собствени инструменти, с които улеснява работата на деца с увреждания с тяхната онлайн платформа и по този начин им помага не само да получат достъп до образователни материали, но и да го правят с лекота.  

Други уязвими групи са децата от по-бедни семейства и етническите малцинства, които много често са изолирани заради социални различия и липса на възможности да посещават училище. Докладът на „Образование България 2030“ посочва, че в нашата страна връзката между социалния статус на учениците и резултатите им в училище е най-силно изразена на фона на останалите държави в ЕС. Младежите от по-бедни общности и малки населени места са с неразвити умения и недостатъчна мотивация, а институциите не успяват да компенсират неравенството в произхода и средата, дори напротив - затвърждават го. Задължение на училището е да взима предвид различния опит, интереси, знания и умения на учениците и да ги насърчи да участват заедно в учебния процес. 

“Училищни чудеса” е пример за програма, която ангажира доброволци в усилията за наваксване на пропуските по писане, четене и математика на деца с по-различен социално-икономически или етнически статус. Фондация “Ук” действа на територията на общините Ябланица и Луковит - едни от най-бедните в страната. Сред учениците в региона има високи нива на неграмотност, ранно отпадане от училище и ред други проблеми. За да подкрепи развитието на младежите, фондацията организира серия от доброволчески инициативи с различен фокус като лятно училище през 2016 г. и менторска програма за ученици между 10 и 12 клас в края на 2020 г.

Още един добър пример за новаторски подход към ситуацията с деца в неравностойно положение е училището по изкуства и занаяти "Димитър Екимов" в с. Русаля. То осигурява безплатно образование, възпитание и грижа за будни и даровити деца от социално слаби семейства. Учениците живеят в уютен пансион, а учебната програма включва засилено изучаване на изкуства и занаяти. Доброволците от великотърновския клуб Заедно успяваме редовно гостуват на учениците, а през февруари 2020 г. прекарват заедно цял ден в забавления. Младежите подготвят караоке парти за децата и се включват в специална работилница по роботика, водена от екипа на Тинузавър.Друга уязвима група - тази на етническите малцинства, среща друг тип затруднения. Проблемът с изолацията на деца от различен етнически произход задълбочава дискриминацията и води до явления като т.нар. “ромски училища”. Тези учебни заведения приемат свободно ромски ученици, в резултат на което етническите български семейства преместват децата си на други места. По този начин близо 1/3 от децата от това малцинство в България посещават сегрегирани училища и не получават реален шанс да се интегрират и да пораснат като пълноправни членове на обществото.

"По данни на Агенцията на ЕС за основните права, през последните 5 години делът на ромските деца, които посещават сегрегирано училище, се е увеличил от 16% на 29%. Така България заема челното място от общо девет страни от Южна и Източна Европа, включени в изследването на европейската агенция." (DW)

В същото време се наблюдават и положителни тенденции - през последните 10 години броят на учениците от ромски произход със завършено средно образование се е увеличил двойно, а образователното ниво на ромските момичета се е повишило значително

"Рома Ямбол" е пример за организация, която напътства представителите на местната ромска общност към това да водят достоен живот и да отглеждат здрави и образовани деца. Те подкрепят над 50 ученици, чиито семейства живеят в крайна бедност и не могат да осигурят необходимите материали, дрехи и обувки за старта на учебната година. Много често липсата им е причина децата да не посещават училище. През лятото на 2020 г. мисията за набиране на учебни пособия и облекла привлече дарители от цялата страна и донесе на учениците увереност и желание да посещават редовно учебните занятия.

Разберете повече за приобщаващото образование тук.

2. Образование и COVID-19

Освен здравните и икономическите последици, пандемията повлия негативно и на образованието. Над 90% или близо 1,6 милиарда от учениците по света са били засегнати от затварянето на училища, университети и други учебни заведения през 2020 г. Тези действия довеждат до прекъсване на много програми за ограмотяване и обучение през целия живот, както и до ограничаване на възможностите на най-уязвимите групи.

Дистанционното обучение предостави алтернативно решение на сложната ситуация с присъствие в клас, но в същото време изостри съществуващото неравенство. По изчисления на фондация "Тръст за социална алтернатива" над 40,000 деца в България няма да имат технически възможности да се включват в онлайн ученето през учебната 2020/2021 г. Причините за това са липсата на интернет, лаптоп или компютър или наличието на само едно устройство в семейството. 

За да подкрепят деца в неравностойно положение и социално слаби семейства, организации като "Заедно напред, Розино", център "Амалипе" и "Заедно в час" провеждат успешни кампании за набиране на техника в последните няколко месеца. На призивите се отзовават институции, компании, организации и граждани, а предоставените близо 800 устройства позволяват на над 1,200 деца да участват пълноценно в учебния процес. 

Мулти култи колектив и Съветът на жените бежанки в България пък насочват усилията си към още една уязвима група - децата на бежанци в страната. Организациите набират лаптопи и компютри, както и учебни пособия и спортни екипи, за да им помогнат да се адаптират в непознатата среда и да открият приятели.


Организации и доброволчески инициативи в подкрепа на образованието:

📚 Образование без раници - неправителствена организация, която съществува от 2015 година, подпомага осъвременяването на образованието в България и създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният им проект е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света –  Кан Академия, препоръчана от Министерството на образованието и науката в началото на пандемията.

📚 Амалипе - Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е неправителствена организация, която функционира от 2002 година на територията на цялата страна и е отдадена на интегриране на етническите малцинства в България, с фокус ромите. В момента провеждат акция по набиране на лаптопи, таблети, смартфони и настолни компютри

📚 Фондация “Гутенберг 3.0” - основана е през 2018 г. от Десислава Гаврилова, Яна Генова и Искра Джанабетска с цел създаването на интернет платформата за насърчаване на четенето сред деца “Книговище”. Нейната идея е да превърне четенето в модерно занимание и игра, като в същото време помага на малките читатели да осмислят прочетения текст. Можете да им помогнете като се включите към съставянето на въпросници тук

📚 Сдружение “Русаля” - Училището по изкуства и занаяти “Димитър Екимов” в село Русаля развива уникален нов подход към образование на деца в неравностойно положение. На пълен пансион в училището растат и се обучават над 25 талантливи деца от крайно бедни семейства. Изкуството е силно застъпено в учебната програма, а екип учители, ментори и психолог се грижат ежедневно за своите възпитаници. За да им помогнете в грижите за децата, можете да организирате изпращане на хигиенни материали и консумативи, от които винаги има нужда и свършват бързо.

📚 Фондация “Ук” - със своята програма "Училищни чудеса" фондацията изгражда позитивни ролеви модели сред ученици с нисък социално-икономически статус, които демонстрират, че упоритият труд и доброто образование, могат да отведат всяко дете, където пожелае, независимо откъде е започнало. Интересът към лидерските програми на организацията е много голям и често броят на доброволците, които имат желание да се включат като ментори, надхвърля този на учениците.

📚 Подарете книга - служи като медиатор между децата, настанени в институции, и доброволци, които са готови да дарят частица от времето си, за да работят с тях, да бъдат техни ментори и приятели. Вече девет години фондацията организира групи, които ежемесечно посещават децата в 18 институции в цялата страна и учат, играят и четат заедно. Целта е да се сближиш и сприятелиш с някое дете, защото именно специалното отношение е това, което им липсва.


Важни дати:

  • 24 февруари (всяка последна сряда на февруари) - Световен ден за борба с тормоза в училище или Денят на розовата фланелка
  • 23 април: Световен ден на книгата
  • 15 юли: Световен ден на младежките умения
  • 8 септември: Международен ден на грамотността
  • 5 октомври: Световен ден на учителите

Идеи за мисии:


Идеи от календара:

📕 Организирайте верижно четене на литературни произведения от любими автори или 24-часов маратон по четене на роман на даден автор/автори.
📗 Организирайте виртуални срещи с поети или писатели.
📘 Организирайте размяна на книги и събиране на книги за училищната или градската библиотека. Пуснете книга на свобода (bookcrossing/буккросинг)!
📙 Станете доброволци в градската или училищната библиотека.